Dokumenty i druki
Rozmiar: A A A

Kliknij zakładkę aby otworzyć druki do pobrania

Ambulatorium rehabilitacji

Dla pacjentów ambulatoryjnych termin i godziny rozpoczęcia zabiegów ustalany jest bezpośrednio po wprowadzeniu do systemu skierowania na rehabilitację ambulatoryjną wystawionego przez lekarza kierującego na zabiegi.

DRUK DO POBRANIA - skierowanie

Jeżeli czas oczekiwania na zabiegi jest odległy, pacjent zostaje zapisany do kolejki oczekujących na świadczenia.


Zabiegi rehabilitacyjne dla pacjentów ambulatoryjnych są wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00

W ambulatorium rehabilitacyjnym wykonuje się również komercyjne zabiegi fizjoterapeutyczne.

DRUKI DO POBRANIA - rodzaje i cennik zabiegów: Nowy Sącz / Łabowa

Ośrodek dziennej rehabilitacji ogólnoustrojowej

Przyjęcie pacjenta do oddziału


- oryginał skierowania do szpitala na oddział rehabilitacji dziennej

DRUK DO POBRANIA - skierowanie

Lekarz specjalista kierujący na leczenie wystawia skierowanie do dziennego oddziału rehabilitacji.  

Oryginał skierowania na leczenie w oddziale (wraz  z kompletem dokumentów) można złożyć osobiście w rejestracji lub pocztą na adres CR TUKAN.

Uprzejmie prosimy o podanie nr tel. kontaktowego.

Pacjenci, którzy rejestrowani są telefonicznie na świadczenia medyczne realizowane w oddziale rehabilitacji dziennej, zobligowani są dostarczyć oryginał skierowania w ciągu siedmiu dni od daty zarejestrowania w celu wprowadzenia do systemu pacjenta oczekujących na świadczenia.

Po zarejestrowaniu skierowania w systemie ustalany jest termin wizyty kwalifikacyjnej.  Kwalifikacja odbywa się  w dni powszednie,  u wyznaczonego lekarza specjalisty. 

Po zakwalifikowaniu pacjenta do dziennego oddziału, ustalany jest termin przyjęcia pacjenta na oddział.

Jeżeli czas oczekiwania na przyjęcie do oddziału jest odległy, pacjent zostaje zapisany do kolejki oczekujących oraz informowany o przybliżonym terminie przyjęcia na oddział.
 

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

Pacjent do skierowania zobowiązany dołączyć następujące dokumenty:

  • oryginał skierowania wystawionego przez lekarza specjalistę,
  • kserokopie wyników aktualnych badań lekarskich pacjenta, posiadane RTG, RM, TM oraz dokumentację medyczną z innych pobytów szpitalnych (kopia wypisu z leczenia szpitalnego)
  • dowód osobisty

 

Niezbędnik pacjenta. Co powinien pacjent zabrać ze sobą do oddziału dziennego.

- obuwie miękkie pełne,

- dres,

- koszulka na zmianę,

- ręcznik

Oddział stacjonarnej rehabilitacji ogólnoustrojowej

Przyjęcie pacjenta do oddziału

Lekarz specjalista kierujący na leczenie wystawia skierowanie do stacjonarnego oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej.

DRUK DO POBRANIA - skierowanie

Oryginał skierowania na leczenie rehabilitacyjne w oddziale stacjonarnym (wraz z kompletem dokumentów) można złożyć osobiście w rejestracji lub pocztą na adres CR TUKAN. Po zarejestrowaniu skierowania w systemie ustalany jest termin wizyty kwalifikacyjnej.  Kwalifikacja odbywa się  w dni powszednie,  u wyznaczonego lekarza specjalisty. 

Po zakwalifikowaniu pacjenta do szpitalnego oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej, ustalany jest termin przyjęcia pacjenta na oddział.

 

Jeżeli czas oczekiwania na przyjęcie do oddziału jest odległy, pacjent zostaje zapisany do kolejki oczekujących oraz informowany o przybliżonym terminie przyjęcia na oddział.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

Pacjent składający wniosek o przyjęcie na leczenie w poszczególnych oddziałach jest zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty:

  • oryginał skierowania wystawionego przez lekarza specjalisty,
  • wyniki aktualnych badań lekarskich pacjenta, posiadane RTG, RM, TM oraz posiadaną  dokumentację medyczną z innych pobytów szpitalnych (kopia wypisu z leczenia szpitalnego)
  • dowód osobisty

 

Niezbędnik pacjenta. Co powinien pacjent zabrać ze sobą do szpitala?

- piżamę,

- obuwie miękkie pełne,

- dres,

- koszulki na zmianę,

- przybory toaletowe i higieniczne, ręcznik

- sztućce, kubek

Oddział stacjonarnej rehabilitacji neurologicznej

Przyjęcie pacjenta do oddziału

Lekarz specjalista kierujący na leczenie wystawia skierowanie do stacjonarnego oddziału rehabilitacji neurologicznej.

DRUK DO POBRANIA - skierowanie

Oryginał skierowania na leczenie rehabilitacyjne w oddziale stacjonarnym (wraz z kompletem dokumentów) można złożyć osobiście w rejestracji lub pocztą na adres CR TUKAN. Po zarejestrowaniu skierowania w systemie ustalany jest termin wizyty kwalifikacyjnej.  Kwalifikacja odbywa się  w dni powszednie,  u wyznaczonego lekarza specjalisty. 

Po zakwalifikowaniu pacjenta do szpitalnego oddziału rehabilitacji neurologicznej, ustalany jest termin przyjęcia pacjenta na oddział.

Jeżeli czas oczekiwania na przyjęcie do oddziału jest odległy, pacjent zostaje zapisany do kolejki oczekujących oraz informowany o przybliżonym terminie przyjęcia na oddział.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

Pacjent składający wniosek o przyjęcie na leczenie w poszczególnych oddziałach jest zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty:

  • oryginał skierowania wystawionego przez lekarza specjalisty,
  • wyniki aktualnych badań lekarskich pacjenta, posiadane RTG, RM, TM oraz posiadaną  dokumentację medyczną z innych pobytów szpitalnych (kopia wypisu z leczenia szpitalnego)
  • dowód osobisty

 

Niezbędnik pacjenta. Co powinien pacjent zabrać ze sobą do szpitala?

- piżamę,

- obuwie miękkie pełne,

- dres,

- koszulki na zmianę,

- przybory toaletowe i higieniczne, ręcznik

- sztućce, kubek

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL)

1.  Wniosek o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo - leczniczego

DRUK DO POBRANIA

Podanie takie wypełnia rodzina /opiekun/ ewentualnie sam pacjent. Zawiera ono dane osoby zgłaszającej oraz dane pacjenta. Dokument ten powinien być podpisany.

2.   Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie

DRUK DO POBRANIA


Wywiad wypełnia pielęgniarka środowiskowa. Dokument jest ważny wraz z podpisem i pieczątką osoby wypełniającej. Ocena wstępna aktywności życia codziennego powinna być dokonana w SKALI BARTHEL.

Zaświadczenie, w dalszej części załącznika wypełnia lekarz prowadzący pacjenta/ lekarz pierwszego kontaktu / każdy lekarz, który dokona badania stanu zdrowia pacjenta. Dokument ten również musi być potwierdzony pieczątką i podpisem lekarza.

3.  Skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego

DRUK DO POBRANIA

Jest to skierowanie wystawiane przez lekarza, które musi zawierać pieczątkę placówki wystawiającej skierowanie zgodnie z wymogami NFZ oraz podpis lekarza z jego pieczątką i czytelnym numerem prawa wykonywania zawodu.

4. Karta oceny Świadczeniobiorcy kierowanego do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego

DRUK DO POBRANIA

5. Dokumentacja medyczna - karty informacyjne (wypisowa) ze szpitali, aktualne RTG płuc, wyniki badań (morfologia, mocz, HBS).

6.  Dokument dot. wysokości uzyskiwanych przez ubezpieczonego dochodów:
- aktualna decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości świadczeń emerytalno- rentowych - w przypadku gdy pacjent jest emerytem lub rencistą;
- druk RMUA - w przypadku, gdy pacjent jest osobą pracującą

7. Oświadczenie - świadoma zgoda pacjenta lub jego prawnego opiekuna na objęcie opieką przez Nasz ZOL, wykonywanie procedur medycznych oraz zgoda na warunki odpłatności za pobyt.

DRUK DO POBRANIA

Gdy wobec kierowanego pacjenta zostało wydane postanowienie sądu:
- o ubezwłasnowolnieniu
- o ustanowieniu opiekuna prawnego
- o zezwoleniu na umieszczenie podopiecznego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym

Postanowieni należy dołączyć do dokumentów.

oświadczenie osoby ubiegającej się o skierowanie do ZOL o wyrażeniu zgody na potrącenie opłaty za pobyt w ZOL przez właściwy organ emerytalno - rentowy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

DRUK DO POBRANIA

Tak skompletowane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres CR TUKAN. Kierownik ZOL, wspólnie z lekarzem dokonującym kwalifikacji pacjenta wydaje decyzję o umieszczeniu pacjenta w Zakładzie.

W przypadku braku miejsc - osoba umieszczana jest na liście oczekujących na przyjęcie. Kierownik Zakładu informuje osobę zainteresowaną o przybliżonym terminie przyjęcia do zakładu, bądź umieszczeniu na liście oczekujących.

Odpłatność:

Świadczenia zdrowotne w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym refundowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia, natomiast koszty zakwaterowania i wyżywienia ponosi pacjent lub jego rodzina.

Poradnia rehabilitacyjna

- oryginał skierowania do poradni

DRUK DO POBRANIA - skierowanie

Pacjenci, którzy pierwszy raz rejestrowani są telefonicznie na świadczenia medyczne realizowane w poradniach, zobligowani są dostarczyć oryginał skierowania w ciągu siedmiu dni od daty zarejestrowania w celu wprowadzenia do systemu pacjentów oczekujących na świadczenia.

Poradnia neurologiczna

- oryginał skierowania do poradni

DRUK DO POBRANIA - skierowanie

Pacjenci, którzy pierwszy raz rejestrowani są telefonicznie na świadczenia medyczne realizowane w poradniach, zobligowani są dostarczyć oryginał skierowania w ciągu siedmiu dni od daty zarejestrowania w celu wprowadzenia do systemu pacjentów oczekujących na świadczenia.

Nowy Sącz

tel. 18 44 907 33
recepcja.ns@tukan.info.pl

Łabowa

tel. +48 18 479 10 80 - rejestracja
tel. +48 18 479 10 81 - informacja
recepcja.labowa@tukan.info.pl
2018, Copyright by: Tukan,
Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Intellect.pl
Koncepcja:
,