KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG MEDYCZNYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane RODO) oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. z późn. zmianami informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Rehabilitacji TUKAN Mariola Pawlak.
 2. Siedziba administratora znajduje się w Nowym Sączu (33-300), przy ul. Bolesława Prusa 127G.
 3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych:
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej na podstawie art. 6, ust 1 lit c oraz art. 9 ust 2 lit h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, oraz art. 24 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 5. W przypadku udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
 • na podstawie art. 2 oraz art. 49 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w przypadkach o których mowa w art.12 i następnych w/w ustawy, na podstawie wskazanych przepisów szczególnych;
 • w celach weryfikacji Pani/Pana uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także w celach rozliczeniach tych świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym podmiotem finansującym te świadczenia.
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi na rzecz Centrum Rehabilitacji TUKAN Mariola Pawlak w zakresie diagnostyki medycznej, transportu medycznego a w szczególności określone w art. 26 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 2. W przypadku o którym mowa w pkt. 5, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Narodowy Fundusz Zdrowia lub inny podmiot finansujący świadczenia opieki zdrowotnej.
 3. Administrator danych nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres określony w art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa udzielenia świadczeń zdrowotnych. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.[1]

 

 

[1] Profilowanie – dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.