Ogłoszenie o zamówieniu 
Dostawy
Zakup i dostawa urządzeń robotycznych do rehabilitacji, ze środków subfunduszu terapeutyczno–innowacyjnego z Funduszu Medycznego.

 

Ogłoszenie: ezamówieia.gov.pl
Postępowanie: ezamówieia.gov.pl

Do pobrania:
Ogłoszenie
SWZ
Wyjaśnienia
INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 


SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Rehabilitacji TUKAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 386605304
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Bolesława Prusa 127 G
1.5.2.) Miejscowość: Nowy Sącz
1.5.3.) Kod pocztowy: 33-300
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki
1.5.7.) Numer telefonu: +48 18 479 10 80
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@tukan.info.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tukan.info.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający
spółka prawa handlowego będąca podmiotem wykonującym działalność leczniczą
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie


SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zakup i dostawa urządzeń robotycznych do rehabilitacji, ze środków subfunduszu terapeutyczno–innowacyjnego z
Funduszu Medycznego.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-49bfe2d0-7256-11ee-9aa3-96d3b4440790
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00462179
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-25
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy


SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00462179/01 z dnia 2023-10-25
2023-10-25 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Dostawy
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-49bfe2d0-7256-11ee-9aa3-96d3b4440790
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.tukan.info.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wszelka komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, z
uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem
Platformy ezamowienia.gov.pl dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl .
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski


SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: Tukan.W22966.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 4
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:
Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z
przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Urządzenie 1 - Mobilny robot do rehabilitacji górnej partii ciała
4.2.6.) Główny kod CPV: 33155000-1 - Przyrządy do fizykoterapii
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00462179/01 z dnia 2023-10-25
2023-10-25 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Dostawy
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Urządzenie 2 - Stacjonarny robot kończyn dolnych.
4.2.6.) Główny kod CPV: 33155000-1 - Przyrządy do fizykoterapii
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Urządzenie 3 - Mobilny Robot rehabilitacyjny kończyn dolnych
Urządzenie 4 -Stacjonarny robot rehabilitacyjny kończyn dolnych
4.2.6.) Główny kod CPV: 33155000-1 - Przyrządy do fizykoterapii
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00462179/01 z dnia 2023-10-25
2023-10-25 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Dostawy
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Urządzenie 5 -Mobilny robot rehabilitacyjny górnych partii ciała z urządzeniem diagnostycznym
Urządzenie 6 -Mobilny robot rehabilitacyjny górnych partii ciała z fotelem dla pacjenta
Urządzenie 7- Mobilny robot rehabilitacyjny kończyn dolnych
4.2.6.) Główny kod CPV: 33155000-1 - Przyrządy do fizykoterapii
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie


SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące przedmiotowe
środki dowodowe potwierdzające, że oferowana dostawa spełnia określone przez Zamawiającego wymagania:
1) oświadczenie potwierdzające, że oferowane urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w
opisie przedmiotu zamówienia - tj. wypełniony i podpisany druk szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z
odpowiednio Załącznikiem nr 1.1 – 1.4 do SWZ;
2) broszury/katalogi oferowanych urządzeń robotycznych, potwierdzające spełnianie określonych przez Zamawiającego
wymogów technicznych, zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 1.1. – 1.4 do
SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 5.8
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą: 1. dokumentu, z którego wynika umocowanie osób do
reprezentowania Wykonawcy; 2. oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli
dotyczy).


SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00462179/01 z dnia 2023-10-25
2023-10-25 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Dostawy
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zamówienia.
3. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak


SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wskazanym w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do
specyfikacji warunków zamówienia.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Nie


SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-02 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy na stronie
https://ezamowienia.gov.pl/pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-02 12:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-01
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:
Część 1 : Tak
Część 2 : Tak
Część 3 : Tak
Część 4 : Tak


SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
1) Zamawiający nie posiada statusu zamawiającego publicznego ani zamawiającego sektorowego – w związku z czym nie
ma obowiązku stosowania ustawy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 6 ustawy.
2) Zamawiający mając na względzie zapisy Regulaminu Konkursu nr FM-STI.01. REHABILITACJA. ROBOTY.2023, którego
organizatorem jest Minister Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, w celu realizacji
obowiązku realizacji zakupu urządzeń robotycznych z zastosowaniem zasad określonych w art. 44 ust. 3 ustawy o
finansach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem dokonywania wydatków w sposób celowy i oszczędny, a także z
zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z poniesionych nakładów – przeprowadza niniejsze postępowanie w
trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy.
3) Zamówienie jest finansowane ze środków z dotacji celowej w ramach konkursu prowadzonego przez Ministerstwo
Zdrowia numer FM-STI.01.REHABILITACJA.ROBOTY.2023.
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00462179/01 z dnia 2023-10-25
2023-10-25 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Dostawy